คู่มือประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
แผ่นพับประกาศสำหรับบริการ
ประชาชน
สายตรงเทศบาล
 
>
 
ลักษณะที่ตั้ง
 
            หลังสวน เป็นหัวเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในแหลมมลายู เคยได้รับการยกฐานะเป็นหัวเมืองจัตวา   ขึ้นต่อกรุงเทพมหานครโดยตรงในสมัยต้นรัชกาลที่ 5 ครั้นเมื่อจัดตั้งมณฑลชุมพรในปี พ.ศ. 2439      หลังสวนจึงเป็นจังหวัดหนึ่งของมณฑลชุมพร และภายหลังได้ยุบจังหวัดหลังสวนลงเป็นอำเภอหลังสวนขึ้นกับจังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2475 ตราบเท่าทุกวันนี้

          ที่มาของชื่อ เนื่องจากหลังสวนเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งมาตั้งแต่สมัยโบราณ ชื่อที่เรียกจึงยาก   ที่จะหาหลักฐานได้ว่ามีที่มาอย่างไร แต่เนื่องจากหลังสวนเป็นเมืองที่มีผลไม้มากจนกลายเป็นสินค้าสำคัญของเมือง นี้ ดังนั้น กระทรวงคมนาคมจึงได้สันนิษฐานในปี พ.ศ. 2459 ว่า คำว่า “หลังสวน” น่าจะเพี้ยนมากจากคำว่า “รังสวน” หรือ “คลังสวน” ซึ่งหมายถึงแหล่งหรือที่รวมของผลไม้ทุกชนิดนั่นเอง

          เมื่อครั้งที่พระยาอุปกิตศิลปสารเดินทางไปตรวจราชการที่เมืองหลังสวน ก็ได้สันนิษฐานเกี่ยวกับที่มาของคำว่า “หลังสวน” ไว้ดังนี้   “…คำว่าหลังสวน จะผิดหรือถูกขอฝากไว้ในที่นี้ด้วยคือ ริมฝั่งทั้งสองของแม่น้ำ ไม่เห็นมีบ้านเรือนอย่างแม่น้ำเรา มีแต่สวนครึ้มทั้งสองฟาก มีแต่ทางขึ้นลงจากแม่น้ำเท่านั้น ถามผู้แจวเรือว่า แถวนี้ไม่มีบ้านดอกหรือ เขาตอบว่า มี แต่อยู่หลังสวนขึ้นไป ภายหลังข้าพเจ้าไปเที่ยวตามบ้านเหล่านั้น ก็ได้เห็นจริงตามที่เขาพูด จึงสันนิษฐานว่า “เมืองหลังสวน” คงมาจากเค้าที่บ้านเมืองอยู่ข้างหลังสวนลึกเข้าไป…”

 
ที่ตั้งและอาณาเขต
      
 
        
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ

ตำบลวังตะกอ  และตำบลแหลมทราย
ตำบลแหลมทราย  และตำบลพ้อแดง
ตำบลพ้อแดง  และตำบลบ้านควน
ตำบลท่ามะพลา  และตำบลบ้านควน

 
 
การปกครอง
 
           เทศบาลเมืองหลังสวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหลังสวนและตำบลขันเงินทั้งตำบล รวมทั้งบางส่วนของตำบลพ้อแดง ตำบลแหลมทราย และตำบลวังตะกอ
 
ลักษณะภูมิประเทศ
 
           อำเภอหลังสวน  ตั้งอยู่บนที่ราบริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกของประเทศ  สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง และภูเขาทางทิศตะวันตกค่อยๆ ลาดไปทางทิศตะวันออก  เมื่อฝนตกน้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองแล้วไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย  สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนและดินเหนียวปนทราย
           ภูเขา  :   เป็นภูเขาสลับซับซ้อนเรียงรายทางทิศตะวันตก
           แม่น้ำ :   มีแม่น้ำหลังสวน ยาวประมาณ 100 กิโลเมตร ซึ่งเกิดจากเทือกเขาทางทิศตะวันตก    ในเขตตำบลปากทรง  อำเภอพะโต๊ะ  จังหวัดชุมพร  ไหลผ่านตำบลต่าง ๆ ของอำเภอหลังสวน           คือ  ตำบลหาดยาย   ตำบลท่ามะพลา  ตำบลวังตะกอ  ตำบลแหลมทราย  ตำบลหลังสวน  ตำบลพ้อแดง  ตำบลบางมะพร้าว  และไหลลงสู่อ่าวไทยที่ตำบลปากน้ำหลังสวน
 
ลักษณะภูมิอากาศ
 
           ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมีฝนตกเกือบตลอดปี  อากาศแบบมรสุมมี  2  ฤดู  คือ
           ฤดูร้อน  :  เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
           ฤดูฝน   :   เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม
           ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,000  มิลลิเมตรต่อปี    อุณหภูมิเฉลี่ย  27  องศาเซลเซียส

 
พื้นที่และการใช้ประโยชน์
 
            พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรม เช่น ทำสวนเงาะ มังคุด กล้วยเล็บมือนาง  ทุเรียน       ปาล์มน้ำมัน   มะพร้าว  ฯลฯ 
    • พื้นที่การเกษตร                                      ประมาณร้อยละ 60 
    • พื้นที่ป่าสงวน                                         ประมาณร้อยละ 30
    • ที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์ อุตสาหกรรม        ประมาณร้อยละ  5
    • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง                            ประมาณร้อยละ  0.50
 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
 
           อำเภอหลังสวนเป็นเมืองเก่าแก่มีเทศกาลทางพุทธศาสนาและประเพณีที่สำคัญ คือ งานประเพณี แห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธง  งานลอยกระทง  และงานวันผลไม้เมืองหลังสวน  ฯลฯ 
 

ประเพณีที่ขึ้นชื่อของอำเภอหลังสวน

 

           1. งานประเพณีแห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธง   สันนิษฐานว่าการแข่งขันเรือยาวของเมืองหลังสวนเกิดขึ้นประมาณปี พ.ศ.2387  ในสมัยรัชกาลที่ 3  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เริ่มงานในวันแรม 1 คำ เดือน 11 ตรงกับวันนออกพรรษาของทุกปี  กิจกรรมทางบก คือ ทำบุญตักบาตรเทโว  ขบวนลากเรือพระจากวัดต่างๆ กิจกรรมทางน้ำ คือ การแข่งขันเรือยาวชิงโล่และถ้วยพระราชทาน ตัดสินการแพ้ชนะด้วยการ          “ขึ้นโขนชิงธง”  ซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทย
           2. งานเปิดเมืองกินฟรี  เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสามัคคีของชาวอำเภอหลังสวน จะจัดขึ้นช่วงเย็นของวันก่อนมีงานแข่งขันเรือยางหนึ่งวัน  เป็นกิจกรรมที่มีประชาชนมาร่วมงานอย่างคับคั่ง            ทั้งในอำเภอหลังสวนและอำเภอใกล้เคียง สามารถแวะมาร่วมมากินฟรี  มีทั้งอาหาคาวหวาน ผลไม้  ฯลฯ ให้เลือกชิม  งานเปิดเมืองกินฟรีเริ่มมีครั้งแรกเมื่อวันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ.2546
           3. งานวันผลไม้เมืองหลังสวน ชาวหลังสวนมีอาชีพหลักคือ การเกษตร ขึ้นชื่อในการทำสวนผลไม้ เช่น มังคุด  เงาะ  ทุเรียน  กล้วยเล็บมือนาง  ฯลฯ  ในการจัดงานวันผลไม้เมืองหลังสวนจะจัดขึ้นประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปี

 
   
   
   
 
เทศบาลเมืองหลังสวน  ถนนหลังสวน  ตำบลหลังสวน  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110 : www.langsuancity.go.th
Tell. / Fax.077-541622 เว็บไซต์เปิดใช้ : 27/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.