คู่มือประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
แผ่นพับประกาศสำหรับบริการ
ประชาชน
สายตรงเทศบาล
 
   
 
ประวัติความเป็นมา
 
                 ในปี พ.ศ. 2439  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  รัชกาลที่ 5  ได้จัดการปกครองหัวเมือง   เป็นแบบมณฑล  เมืองหลังสวนเป็นจังหวัดหนึ่งในมณฑลชุมพร  มีฐานะเป็นเมืองจัตวา  ในปี พ.ศ. 2459  ได้ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนคำว่าเมืองหลังสวนเป็นเขตปกครองจังหวัด  เป็นจังหวัดหลังสวน  มีหน่วยงานของทางราชการเช่นเดียวกับที่จังหวัดอื่น  เช่น  ศาลจังหวัดหลังสวน  ที่ทำการอัยการประจำศาลจังหวัดหลังสวน ฯลฯ    มาจนทุกวันนี้
                 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2475  ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ยุบจังหวัดหลังสวน  มีฐานะเป็นอำเภอหลังสวน  ขึ้นตรงต่อจังหวัดชุมพร
                 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481  ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้เปลี่ยนอำเภอขันเงินเป็นอำเภอหลังสวน   มาจนถึงปัจจุบัน  เหตุผลที่เปลี่ยนชื่อใหม่เพราะประชาชนนิยมเรียกกันเป็นส่วนมาก  และเพื่อรักษาประวัติศาสตร์     ที่เคยเป็นเมืองมาแต่โบราณกาลไว้  ส่วนขันเงินเป็นตำบลหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอหลังสวน  ในปี พ.ศ. 2476  ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาล  และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลหลังสวนเมื่อ พ.ศ. 2483  ตั้งอยู่      ที่ตำบลหลังสวนริมฝั่งแม่น้ำหลังสวน  ด้านทิศตะวันตก  มีเนื้อที่ 1.5 ตารางกิโลเมตร  เป็น 10.12 ตารางกิโลเมตร
                 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547  ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย  เปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลหลังสวน  เป็นเทศบาลเมืองหลังสวน  โดยมีแนวเขตและแผนที่เดิมตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลและพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล
                 ต่อมาเพื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2547  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลขันเงินรวมกับเทศบาลเมืองหลังสวน  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  จากเดิมเนื้อที่ 10.12 ตารางกิโลเมตร        เป็น 16.73 ตารางกิโลเมตร
                 โดยมีที่ตั้งและอาณาเขต ดังนี้
                                  ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลวังตะกอ  และตำบลแหลมทราย
                                  ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลแหลมทราย  และตำบลพ้อแดง
                                  ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลพ้อแดง  และตำบลบ้านควน
                                  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลท่ามะพลา  และตำบลบ้านควน

การคมนาคมและการจราจร
                 อำเภอหลังสวนสามารถติดต่อกับจังหวัดและอำเภอใกล้เคียงได้ 2 ทาง
                                  1.ทางรถยนต์
                                  2.ทางรถไฟเทศบาลเมืองหลังสวนมีพื้นที่ 16.73  ตารางกิโลเมตร


เทศบาลมีถนนในเขตเทศบาล จำนวน 57 สาย ถนนมีทางระบายน้ำ จำนวน 50 สายคิดเป็นร้อยละ 87


   
 
   
   
 
เทศบาลเมืองหลังสวน  ถนนหลังสวน  ตำบลหลังสวน  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110 : www.langsuancity.go.th
Tell. / Fax.077-541622 เว็บไซต์เปิดใช้ : 27/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.