คู่มือประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
แผ่นพับประกาศสำหรับบริการ
ประชาชน
สายตรงเทศบาล
 
 
นายสุนทร คงวารี
ประธานสภาเทศบาล
นายศักดา คชาเสถ
รองประธานสภาเทศบาล
นายชาญศักดิ์ ตันหยงมาศกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ว่าง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ว่าง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายศิวพงษ์ อำนวยสุนทร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสมพงค์ สุขสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางวัจนี สุทธานี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายจิตประพันธ์ สุวรรณเนาว์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายวิลาศ ปานกลาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายอนันต์ มีมุสิก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายอภิสิทธิ์ จิตรื่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายธีรวัต จรูญวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายกิตติธัช ขำอนันต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายวันชัย ปานโชติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายสมศักดิ์ ยวญเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายสุพจน์ ทองพัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายแสวง คงเขาม่วง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
 
 
 
 
เทศบาลเมืองหลังสวน  ถนนหลังสวน  ตำบลหลังสวน  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110 : www.langsuancity.go.th
Tell. / Fax.077-541622 เว็บไซต์เปิดใช้ : 27/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.