คู่มือประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงเทศบาล
 
 
สำนักปลัด
 
นายไพบูลย์ อักษรนำ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
.
.
.
.
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
.
นางสาวพิชานันท์ มงคลเดช
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางภูษณิศา พุทธิพงษ์
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ
.
.
นางสาวศรีเพ็ญ คงจินดา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายธนากฤต พิศพักตร์
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นายสมชาย สำเภาอินทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายสมภพ ปันศรีละ
นักจัดการเทศกิจปฏิบัติการ
นางมิ่งแก้ว หน่อนารถ
นักทรัพยกรบุคคลชำนาญการ
นายถาวร เฝือชัย
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นายปรีชา สังข์สม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
.
นางสาวกานดา สุขเกิด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
.
นายสันทยา เพชรอุทัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
.
นางสาวสุธาสินี สังข์สกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
.
จ่าเอกประธาน จันทร์ภักดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
.
.
.
นายพิศาล มงคลเดช
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
.
.
.
 
เทศบาลเมืองหลังสวน  ถนนหลังสวน  ตำบลหลังสวน  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110 : www.langsuancity.go.th
Tell. / Fax.077-541622 เว็บไซต์เปิดใช้ : 27/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.