คู่มือประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงเทศบาล
 
 
กองคลัง
 
นางศิรินันท์ ศักดิ์แสง
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ รก.ผอ.คลัง
.
.
.
.
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางศิรินันท์ ศักดิ์แสง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
.
นางเปรมปรีดิ์ แสงกล้า
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
.
.
.
.
นางเนาวรัตน์ เอี่ยมเจริญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางจินตนา ฉายาเศรษฐกุล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวพิมพ์ปวีณ์ พิชิตชลพันธุ์
นวก.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางพรเพ็ญ แสบงบาล
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
นางสาวจีราพร เกษแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
น.ส.เสาวลักษณ์ ทองอนันต์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
.
นางสาวสุดารัตน์ ชูศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
.
.
.
.
.
.
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองหลังสวน  ถนนหลังสวน  ตำบลหลังสวน  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110 : www.langsuancity.go.th
Tell. / Fax.077-541622 เว็บไซต์เปิดใช้ : 27/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.