คู่มือประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
สายตรงเทศบาล
 
 
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
นายยอดชาย จิ้วบุญสรา้ง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
นางเพ็ญโพยม บัวอินทร์
พยาบาลชำนาญการพิเศษ
นางสาวปริศนา คล้ายทอง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางอุไรรัตน์ วรพันธุ์เมธา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางวิภา ลายประเสริฐ
พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองหลังสวน  ถนนหลังสวน  ตำบลหลังสวน  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110 : www.langsuancity.go.th
Tell. / Fax.077-541622 เว็บไซต์เปิดใช้ : 27/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.