คู่มือประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
แผ่นพับประกาศสำหรับบริการ
ประชาชน
สายตรงเทศบาล
 
 
กองสวัสดิการสังคม
 
นายสรรเพชญ อังคณานุวงศ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายชาญชัย วรพันธุ์เมธา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นางสาวปาริฉัตร เล่งระบำ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองหลังสวน  ถนนหลังสวน  ตำบลหลังสวน  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110 : www.langsuancity.go.th
Tell. / Fax.077-541622 เว็บไซต์เปิดใช้ : 27/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.