คู่มือประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
แผ่นพับประกาศสำหรับบริการ
ประชาชน
สายตรงเทศบาล
 
 
กองวิชาการและแผนงาน
 
นางจารีวรรณ อักษรนำ
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นายพิศิษฐ์ หนูชม
นิติกรชำนาญการ
นางปนัดดา บำรุงราษฎร์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางฉลองรัตน์ นาคสั่ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
เทศบาลเมืองหลังสวน  ถนนหลังสวน  ตำบลหลังสวน  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110 : www.langsuancity.go.th
Tell. / Fax.077-541622 เว็บไซต์เปิดใช้ : 27/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.