คู่มือประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
แผ่นพับประกาศสำหรับบริการ
ประชาชน
สายตรงเทศบาล
 
 
 
นายสุรวุฒิ แพชนะ
ปลัดเทศบาล
นายธนาธิป สุมาลัย
รองปลัดเทศบาล
นายบุญสิน อ้นโตน
รองปลัดเทศบาล
นายไพบูลย์ อักษรนำ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางศิรินันท์ ศักดิ์แสง
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ รก.ผอ.คลัง
นายธัชพงศ์ นาคอุดม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางจารีวรรณ อักษรนำ
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นายยอดชาย จิ้วบุญสรา้ง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสรรเพชญ อังคณานุวงศ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
น.ส.ประภาส จิตมุสิก
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา รก.ผอ.การศึกษา
 
 
เทศบาลเมืองหลังสวน  ถนนหลังสวน  ตำบลหลังสวน  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110 : www.langsuancity.go.th
Tell. / Fax.077-541622 เว็บไซต์เปิดใช้ : 27/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.