คู่มือประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
แผ่นพับประกาศสำหรับบริการ
ประชาชน
สายตรงเทศบาล
 
 
สถานธนานุบาล
 
นายจิระพงษ์ เหมือนพิมพ์
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
ว่าง
พนักงานรักษาของ
นายวุฒิโรจน์ แสงฤทธิ์
พนักงานบัญชี
นายสำเภา ชาติประเสริฐ
พนักงานเขียนตั๋ว
นายประเจียม แก้วภักดี
พนักงานทะเบียน
นางสาวชลิดา สุขท่ามะพลา
พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด 
เทศบาลเมืองหลังสวน  ถนนหลังสวน  ตำบลหลังสวน  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110 : www.langsuancity.go.th
Tell. / Fax.077-541622 เว็บไซต์เปิดใช้ : 27/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.