คู่มือประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
แผ่นพับประกาศสำหรับบริการ
ประชาชน
สายตรงเทศบาล
 
   
    อำนาจหน้าที่
   
 

5.1   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ มาตรา 16(2)  มาตรา  50(2)   มาตรา  51(8) )  
(2)   การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ  (มาตรา  16(4) )  
(3)   การสาธารณูปการ  (มาตรา  16(5) )
(4)   การควบคุมอาคาร (มาตรา  16(28) )
(5)   การผังเมือง  (มาตรา  16(25)  )

5.2   ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
(1)  การจัดการศึกษา   (มาตรา  16(9) )
(2)  การส่งเสริมกีฬา   (มาตรา  16(14) )
(3) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล(มาตรา 16(19)
(4)การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(5)การควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16(22 )
(6)  บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร   (มาตรา  51(5) )

5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
(1)   การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน   (มาตรา 50(1) )
(2)   การจัดให้มีการควบคุมตลาดและที่จอดรถ   (มาตรา  16(3)  )
(3)   การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  โรงมหรสพ  และที่สาธารณะอื่น ๆ  (มาตรา 16(23)  )

5.4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว  มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง   ดังนี้
-  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  (มาตรา 16(8)  )

5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง   ดังนี้
(1)  การจัดการ  การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ        
และสิ่งแวดล้อม   (มาตรา  16(24) )
(2)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ  (มาตรา  16 (27)  )
(3)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(มาตรา 16(17)

5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง         
ดังนี้
- บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น                               
(มาตรา  50(8) )

5.7 ด้านการบริหารจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
-  การให้บริการแก่เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ภารกิจทั้ง   7   ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจเทศบาล   ให้วิเคราะห์ว่า  ภารกิจดังกล่าว   สามารถจะแก้ไขปัญหาของเทศบาลเมืองหลังสวนได้อย่างไร ทั้งนี้  ให้พิจารณาถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ด้วย การดำเนินการของเทศบาลควรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอำเภอ    แผนพัฒนาจังหวัด   นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารเทศบาล

ภารกิจหลัก  และภารกิจรอง  ที่เทศบาลจะดำเนินการ
นำภารกิจที่ได้วิเคราะห์ตามข้อ 5 กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรอง เช่น เทศบาลเมืองหลังสวน  วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลัก  และภารกิจรอง  ที่ต้องดำเนินการ  ได้แก่
6.1  ภารกิจหลัก
(1)   การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
(2)   การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
(3)   การควบคุมอาคาร
(4)   การส่งเสริมการกีฬา
(5)   การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(6)   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(7)   การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(8)   การรักษาความสะอาดของถนน  หรือทางเดิน   ที่สาธารณะ  รวมทั้งการกำจัดขยะ    มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
6.2  ภารกิจรอง
(1)   การสาธารณูปโภค
(2)   การผังเมือง
(3)   การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(4)   การจัดให้มีการควบคุมตลาด
(5)   การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(6)   การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(7)   การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(8)   การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้   ที่ดิน   ทรัพยากรธรรมชาติ

   
   
   
 

   
 
   
   
 
   
   
   
 
เทศบาลเมืองหลังสวน  ถนนหลังสวน  ตำบลหลังสวน  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110 : www.langsuancity.go.th
Tell. / Fax.077-541622 เว็บไซต์เปิดใช้ : 27/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.