คู่มือประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
แผ่นพับประกาศสำหรับบริการ
ประชาชน
สายตรงเทศบาล
 
    วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
 
“หลังสวนเมืองน่าอยู่     ใส่ใจคุณภาพชีวิต     มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน”
 
 

ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองหลังสวน   ประกอบด้วย  8  ด้าน  ดังนี้

 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
           แนวทางการพัฒนา
           1. การคมนาคม และการขนส่ง
           2. สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ
           3. การผังเมือง  และการควบคุมอาคาร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
           แนวทางการพัฒนา
           1. การส่งเสริมอาชีพ
           2. สวัสดิการสังคม
           3. การสาธารณสุข  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
           4. การศึกษา

3. ยุทธศาสตร์หารพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
           แนวทางการพัฒนา
          1. การส่งเสริมประชาธิปไตย
           2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
           3. การรักษาความสงบเรียบร้อย
           4. การรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
           แนวทางการพัฒนา
           1. การส่งเสริมการลงทุน
           2. การส่งเสริมการเกษตร
           3. การพาณิชยกรรม
           4. การท่องเที่ยว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
           แนวทางการพัฒนา
          1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
           แนวทางการพัฒนา
           1. สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. ยุทธศาสตร์นโยบายสำคัญของรัฐบาล
           แนวทางการพัฒนา
           1. การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
           2. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการบริหารจัดการ
           แนวทางการพัฒนา
          1. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
           2. พัฒนาบุคลากร
           3. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
           4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
           5. ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน
           6. เผยแพร่ระบบสารสนเทศความรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

   
 
เทศบาลเมืองหลังสวน  ถนนหลังสวน  ตำบลหลังสวน  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110 : www.langsuancity.go.th
Tell. / Fax.077-541622 เว็บไซต์เปิดใช้ : 27/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.